პროკურატურა ასაჯაროებს წერილს, რომელიც ხაზარაძემ წარუდგინა - "ვიცით რომ გვებრძვით და საქმე არ ეხება მხოლოდ ფინანსებს"

image


პრო­კუ­რა­ტუ­რა­ში თი­ბი­სი ბან­კის საქ­მე­ზე ახა­ლი გან­ცხა­დე­ბა გა­კეთ­და:

რო­გორც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის ცნო­ბი­ლია, სა­ქარ­თვე­ლოს პრო­კუ­რა­ტუ­რა­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობს გა­მო­ძი­ე­ბა უკა­ნო­ნო შე­მო­სავ­ლის ლე­გა­ლი­ზა­ცი­ის ფაქ­ტზე, სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 194 მუხ­ლის მე-3 ნა­წი­ლის „გ“ ქვე­პუნ­ქტით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი და­ნა­შა­უ­ლის ნიშ­ნე­ბით.

2019 წლის 4 მარტს, ამ საქ­მის ერთ-ერ­თმა ცენ­ტრა­ლურ­მა ფი­გუ­რან­ტმა მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძემ, სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის სა­ფი­ნან­სო-სა­ბი­უ­ჯე­ტო კო­მი­ტე­ტის სხდო­მა­ზე გა­მოს­ვლი­სას, სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის წევ­რებს მი­ა­წო­და ინ­ფორ­მა­ცია იმის თა­ო­ბა­ზე, რომ 2018 წლის საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის მე­ო­რე ტუ­რის წინ, სა­ქარ­თვე­ლოს ში­ნა­გან საქ­მე­თა მი­ნის­ტრ გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ას­გან მი­ი­ღო მუ­ქა­რის შემ­ცვე­ლი წე­რი­ლი.

მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძის აღ­ნიშ­ნულ გან­ცხა­დე­ბას სა­ქარ­თვე­ლოს პრო­კუ­რა­ტუ­რის მხრი­დან მოჰ­ყვა მყი­სი­ე­რი სა­მარ­თლებ­რი­ვი რე­ა­გი­რე­ბა და იგი და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ იქნა გა­მო­სა­კი­თხად გა­მო­ძა­ხე­ბუ­ლი პრო­კუ­რა­ტუ­რა­ში, რა­ზეც ამ უკა­ნას­კნელ­მა უარი გა­ნა­ცხა­და, რის გა­მოც 2019 წლის 5 მარტს იგი მოწ­მის სა­ხით და­მა­ტე­ბით და­ი­კი­თხა თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლო­ში.მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძემ და­კი­თხვი­სას წარ­მო­ად­გი­ნა კომ­პი­უ­ტე­რულ პრინ­ტერ­ზე და­ბეჭ­დი­ლი ე.წ. დო­კუ­მენ­ტი, რო­მელ­საც არ გა­აჩ­ნია არა­ნა­ი­რი მა­ი­დენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბე­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი და ნიშ­ნე­ბი, მათ შო­რის არც შედ­გე­ნის თა­რი­ღი, ად­გი­ლი, შემ­დგე­ნის ვი­ნა­ო­ბა, ხელ­მო­წე­რა და სი­ტყვი­ე­რად კი გან­მარ­ტა, რომ მუ­ქა­რის წე­რი­ლის დე­და­ნი კვლე­ვის­თვის სა­ზღვარ­გა­რეთ აქვს გაგ­ზავ­ნი­ლი და ამი­ტომ, გა­მო­ძი­ე­ბას წარ­მო­უდ­გი­ნა მხო­ლოდ ამ ე.წ. დო­კუ­მენ­ტის ასლი.

ამი­სა, მან, არა­ერ­თი მო­თხოვ­ნის მი­უ­ხე­და­ვად, არ და­ა­სა­ხე­ლა იმ შუ­ა­მავ­ლის ვი­ნა­ო­ბა, ვინც მას ეს ე.წ. წე­რი­ლი, მისი სი­ტყვე­ბის თა­ნახ­მად, გა­დას­ცა. აღ­ნიშ­ნულ გა­რე­მო­ე­ბა­თა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, გა­მო­ძი­ე­ბა, ამ ეტაპ­ზე, მოკ­ლე­ბუ­ლია მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძის მიერ მო­წო­დე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­და­მოწ­მე­ბის და მისი უტყუ­ა­რო­ბის დად­გე­ნის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, რად­გან ვერც დო­კუ­მენ­ტის ავ­თენ­ტი­კუ­რო­ბის დად­გე­ნის მიზ­ნით მო­ახ­დენს ექ­სპერ­ტუ­ლი კვლე­ვის ინი­ცი­რე­ბას, რად­გან სა­ხე­ზე მხო­ლოდ ე.წ. დო­კუ­მენ­ტის ას­ლია და ვერც ე.წ. შუ­ა­მა­ვალს და­კი­თხავს, მოწ­მე ხა­ზა­რა­ძის მიერ მისი ვი­ნა­ო­ბის გა­უმ­ჟღავ­ნებ­ლო­ბის გამო.მა­ღა­ლი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ინ­ტე­რე­სი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სა­ქარ­თვე­ლოს გე­ნე­რა­ლუ­რი პრო­კუ­რა­ტუ­რა აქ­ვეყ­ნებს სა­სა­მარ­თლო­ში მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძის მიერ წარ­დგე­ნილ ე.წ. დო­კუ­მენტს და კი­დევ ერთხელ გან­მარ­ტავს, რომ სა­სა­მარ­თლო­ში და­კი­თხვი­სას მოწ­მე ხა­ზა­რა­ძემ სრულ­ყო­ფი­ლად არ ითა­ნამ­შრომ­ლა გა­მო­ძი­ე­ბას­თან.


image


წყარო: ambebi.ge

06-03-2019 14:39
წყარო: intermedia.ge