იკრძალება ! აზარტულ თამაშებზე ეტაპობრივი შეზღუდვები შემოდის

იკ­რძა­ლე­ბა აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შო­ბის, ტო­ტა­ლი­ზა­ტო­რის რეკ­ლა­მის გავ­რცე­ლე­ბა, გარ­და იმ შემ­თხვე­ვი­სა, თუ - აღ­ნიშ­ნუ­ლი რეკ­ლა­მა იმ ვებ-გვერ­დზე გან­თავ­სე­ბით ვრცელ­დე­ბა, რო­მელ­ზე­დაც დაშ­ვე­ბუ­ლია სის­ტე­მურ-ელექტრო­ნუ­ლი ფორ­მით აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შო­ბის, ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რის მო­წყო­ბა;

აკ­რძალ­ვე­ბი შე­მო­დის სა­ტე­ლე­ვი­ზიო რეკ­ლა­მის ნა­წილ­ში. ცვლი­ლე­ბე­ბი ორ კა­ნონ­ში - “რეკ­ლა­მის შე­სა­ხებ“ და “მა­უ­წყებ­ლო­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნო­ნებ­ში ხორ­ცი­ელ­დე­ბა.

რეკ­ლა­მის გავ­რცე­ლე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია მხო­ლოდ ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ფორ­მით, სპორ­ტუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბის და სპორ­ტუ­ლი შე­ჯიბ­რე­ბის გა­მარ­თვის/ჩა­ტა­რე­ბის ად­გი­ლის შიდა პე­რი­მეტრზე, ბა­ნე­რის გან­თავ­სე­ბის გზით ან მო­თა­მა­შე­თა უნი­ფორ­მა­ზე გან­თავ­სე­ბის გზით.

ასევე აზარტული თამაშების რეკლამის აკ­რძალ­ვე­ბი შე­მო­დის სა­ტე­ლე­ვი­ზიო რეკ­ლა­მის ნა­წილ­ში.

რაც შე­ე­ხე­ბა სა­ტე­ლე­ვი­ზიო რეკ­ლა­მას, მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბით, იკ­რძა­ლე­ბა აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შო­ბის მო­წყო­ბის  ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რის და­სა­ხე­ლე­ბის ხმო­ვა­ნი გავ­რცე­ლე­ბა/გა­მო­ცხა­დე­ბა არა­უ­მე­ტეს 10 წა­მის ხან­გრძლი­ვო­ბით 1 სა­ათ­ში, ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ხის ვი­ზუ­ა­ლუ­რი რეკ­ლა­მის გავ­რცე­ლე­ბის გა­რე­შე.


თარიღი 12.13.2021 16:47  355